Sklep SLAVICKULT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “SLAVICKULT”

Obowiązujący od 15.01.2019 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://slavickult.pl .
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://slavickult.pl  prowadzony jest przez OSADA Tomasz Boniecki.z siedzibą w Wolica przy ul. Św. Piotra i Pawła 35 A, NIP: 5342090322, REGON: 017506670.
  Dane kontaktowe:OSADA Tomasz Boniecki

Wolica ul. Św. Piotra i Pawła 35 A 

05-830 Nadarzyn

667006038

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego SLAVICKULT;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 3. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z OSADA Tomasz Boniecki niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego OSADA Tomasz Boniecki;
 5. Sklep internetowy(Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem  https://slavickult.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez OSADA Tomasz Boniecki;
 6. SLAVICKULT– OSADA Tomasz Boniecki. z siedzibą w Wolica przy ul. Św. Piotra i Pawła 35 A, NIP: 5342090322, REGON: 017506670
 7. Towar– wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 8. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy OSADA Tomasz Boniecki z siedzibą w Wolica przy ul. Św. Piotra i Pawła 35 A, NIP: 5342090322, REGON: 017506670, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, z tytułu której do odbioru płatności za Towary i Towary Pre-paid upoważniona jest Osada Tomasz Boniecki.;
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 12. Zamówienie Pre-Order(Przedsprzedaż) – zamówienie przedpremierowe (przedsprzedaż) dotyczyć może każdego Towaru. Zamówienia Pre-Order składane są z wyprzedzeniem na Towar jeszcze niedostępny. W opisie takiego Towaru widnieje informacja z dokładną datą realizacji i wysyłki takiego zamówienia. Zamówienia Pre-Order są realizowane niezależnie, w terminie określonym każdorazowo w opisie danego Zamówienia i nie podlegają formie płatności “za pobraniem”.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://slavickult.pl/regulamin  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie OSADA Tomasz Boniecki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slavickult.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy OSADA Tomasz Boniecki wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 5. OSADA Tomasz Boniecki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez OSADA Tomasz Boniecki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię OSADA Tomasz Boniecki.
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody OSADA Tomasz Boniecki.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla OSADA Tomasz Boniecki;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  https://slavickult.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy;
  5. czasu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z OSADA Tomasz Boniecki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub za pośrednictwem DPD Polska lub serwisu Furgonetka. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem: https://slavickult.pl/cennik-wysylek . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia, z wyjątkiem Zamówień Pre-Order.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://slavickult.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1. płatnością w systemie pl, DotPay.pl lub Paypal.com (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
  2. kartą płatniczą poprzez system pl lub DotPay.pl;
  3. przekazem pocztowym;
  4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub kurierowi przy dostawie “za pobraniem”.
 3. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Podmiotem upoważnionym do odbioru płatności w ramach obsługi płatności przez systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych pozostaje ARMP Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując OSADA Tomasz Boniecki o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres OSADA Tomasz Boniecki, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. OSADA Tomasz Boniecki poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim OSADA Tomasz Boniecki przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował OSADA Tomasz Boniecki o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres OSADA Tomasz Boniecki określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy OSADA Tomasz Boniecki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OSADA Tomasz Boniecki, OSADA Tomasz Boniecki nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez OSADA Tomasz Boniecki przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. OSADA Tomasz Boniecki może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Reklamacje zakupionych Towarów

 1. OSADA Tomasz Boniecki jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. OSADA Tomasz Boniecki ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
 5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć OSADA Tomasz Boniecki dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt OSADA Tomasz Boniecki dostarczyć wadliwy towar na adres OSADA Tomasz Boniecki wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.
 7. OSADA Tomasz Boniecki rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. OSADA Tomasz Boniecki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić OSADA Tomasz Boniecki wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@slavickult.pl.
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. OSADA Tomasz Boniecki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2246), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym OSADA Tomasz Boniecki wyraża zgodę.

 1. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 2. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z OSADA Tomasz Boniecki.

X. Informacja dla klienta dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo
W związku z planowanym wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcemy poinformować o sposobie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z zawartą z Państwem umową sprzedaży i świadczeniem usług elektronicznych w postaci konta użytkownika serwisu slavickult.pl.
Przede wszystkim chcemy podkreślić, że naszym priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. W związku z tym poleciliśmy przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa Państwa danych zewnętrznemu specjaliście i zobowiązujemy się do stosowania najwyższych standardów ich zabezpieczenia zarówno od strony technicznej, organizacyjnej jak i prawnej.
Administratorem Państwa danych osobowych jest OSADA Tomasz Boniecki, Wolica ul. Św. Piotra i Pawła 35 A, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342090322. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres sklep@slavickult.pl  lub dzwoniąc pod numer 667-006-038.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane te będą powierzone firmom świadczącym usługi transportowe w celu dostarczenia Państwu zamówionych produktów oraz firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe.
Dane Państwa będą przetwarzane przez :
1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi - dane przekazane podczas składania zamówień;
2. Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

XI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.
OSADA Tomasz Boniecki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez OSADA Tomasz Boniecki, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Dokumenty do pobrania/wydrukowania (pliki w formacie pdf):

 1. Regulamin sklepu Slavickult obowiązujący od 25.05.2018 r.
 2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy – Załącznik nr 1 do Regulaminu
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – Załącznik nr 2 do Regulaminu
 4. Zgłoszenie reklamacji – Załącznik nr 3 do Regulaminu

Słownik
Administrator danych osobowych - jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego www.lh.pl.
Powierzenie danych osobowych - to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć wszystkie przekazane przez nas dane osobowe